LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 19: Nghe - viết: Khi cả nhà bé tí. Phân biệt iu/ưu, iên/iêng - Lớp 3

NHẬN BIẾT (31%)

THÔNG HIỂU (31%)

VẬN DỤNG (38%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện