LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 16: Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thư viện; Câu cảm. Viết thông báo - Lớp 3

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (70%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện