LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 13: Nghe - viết: Nghe thầy đọc thơ. Phân biệt l/n, ăn/ăng - Lớp 3

NHẬN BIẾT (14%)

THÔNG HIỂU (43%)

VẬN DỤNG (43%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện