LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 1: Nghe - viết: Em yêu mùa hè. Phân biệt c/k - Lớp 3

NHẬN BIẾT (28%)

THÔNG HIỂU (52%)

VẬN DỤNG (16%)

VẬN DỤNG CAO (4%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện