LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 1: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Học tập - Lớp 3

NHẬN BIẾT (13%)

THÔNG HIỂU (63%)

VẬN DỤNG (25%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện