LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 1: Đọc: Chiếc nhãn vở đặc biệt - Lớp 3

NHẬN BIẾT (22%)

THÔNG HIỂU (44%)

VẬN DỤNG (22%)

VẬN DỤNG CAO (11%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện