LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - Lớp 12

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (20%)

VẬN DỤNG CAO (5%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện