LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - Phần 2 - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm - Lớp 12

NHẬN BIẾT (53%)

THÔNG HIỂU (27%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện