LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa - Phần 1 - Lớp 12

NHẬN BIẾT (27%)

THÔNG HIỂU (14%)

VẬN DỤNG (41%)

VẬN DỤNG CAO (18%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện