LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Quan hệ quốc tế thời kì sau Chiến tranh lạnh - Lớp 12

NHẬN BIẾT (34%)

THÔNG HIỂU (31%)

VẬN DỤNG (14%)

VẬN DỤNG CAO (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện