LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Quan hệ quốc tế trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947 – 1989) - Lớp 12

NHẬN BIẾT (25%)

THÔNG HIỂU (38%)

VẬN DỤNG (29%)

VẬN DỤNG CAO (8%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện