LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – 1945 - Lớp 12

NHẬN BIẾT (40%)

THÔNG HIỂU (25%)

VẬN DỤNG (25%)

VẬN DỤNG CAO (11%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện