LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 - Lớp 12

NHẬN BIẾT (38%)

THÔNG HIỂU (28%)

VẬN DỤNG (26%)

VẬN DỤNG CAO (9%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện