LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Miền Nam đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ (1961 – 1965) - Lớp 12

NHẬN BIẾT (54%)

THÔNG HIỂU (18%)

VẬN DỤNG (7%)

VẬN DỤNG CAO (21%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện