LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền - Lớp 12

NHẬN BIẾT (38%)

THÔNG HIỂU (28%)

VẬN DỤNG (17%)

VẬN DỤNG CAO (17%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện