LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Hoàn cảnh lịch sử mới và Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 - Lớp 12

NHẬN BIẾT (24%)

THÔNG HIỂU (15%)

VẬN DỤNG (35%)

VẬN DỤNG CAO (26%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện