LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) - Lớp 12

NHẬN BIẾT (47%)

THÔNG HIỂU (24%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (16%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện