LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Tổng kết chương 1 - Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới - Lớp 11

NHẬN BIẾT (44%)

THÔNG HIỂU (28%)

VẬN DỤNG (20%)

VẬN DỤNG CAO (8%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện