LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Nhật Bản - Phần 1 - Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Lớp 11

NHẬN BIẾT (58%)

THÔNG HIỂU (26%)

VẬN DỤNG (13%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện