LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Một số vấn đề của Mĩ La tinh (Một số vấn đề của châu lục và khu vực) - Lớp 11

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (27%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện