LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Khu vực Đông Nam Á - Phần 3 - Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) - Lớp 11

NHẬN BIẾT (34%)

THÔNG HIỂU (55%)

VẬN DỤNG (7%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện