LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Khu vực Đông Nam Á - Phần 2 - Kinh tế - Lớp 11

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (11%)

VẬN DỤNG CAO (4%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện