LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) - Phần 1 - Tự nhiên, dân cư và xã hội - Lớp 11

NHẬN BIẾT (44%)

THÔNG HIỂU (47%)

VẬN DỤNG (6%)

VẬN DỤNG CAO (3%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện