LUYỆN CHỦ ĐỀ Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng - Lớp 10

NHẬN BIẾT (30%)

THÔNG HIỂU (30%)

VẬN DỤNG (24%)

VẬN DỤNG CAO (16%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện