LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài tập: Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước - Lớp 10

NHẬN BIẾT (50%)

THÔNG HIỂU (29%)

VẬN DỤNG (14%)

VẬN DỤNG CAO (7%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện