LUYỆN CHỦ ĐỀ Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°. Định lí côsin và định lí sin trong tam giác. - Lớp 10

NHẬN BIẾT (22%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (24%)

VẬN DỤNG CAO (4%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện