LUYỆN CHỦ ĐỀ Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất - Lớp 10

NHẬN BIẾT (7%)

THÔNG HIỂU (33%)

VẬN DỤNG (45%)

VẬN DỤNG CAO (14%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện