LUYỆN CHỦ ĐỀ Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai - Lớp 10

NHẬN BIẾT (36%)

THÔNG HIỂU (36%)

VẬN DỤNG (23%)

VẬN DỤNG CAO (5%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện