LUYỆN CHỦ ĐỀ Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 - Lớp 1

NHẬN BIẾT (20%)

THÔNG HIỂU (20%)

VẬN DỤNG (20%)

VẬN DỤNG CAO (40%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện