Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 2 Nhận biết

Các loại khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp


Câu 4 Nhận biết

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở


Câu 6 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phải là nhân tố kinh tế - xã hội tác động đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của nước ta:


Câu 10 Vận dụng cao