Đề thi học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ

Câu 1 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đồng bằng sông Hồng?


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Vùng than lớn nhất nước ta phân bố ở tỉnh nào sau đây?


Câu 6 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là


Câu 7 Nhận biết

Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên con sông nào ?


Câu 8 Nhận biết

Loại khoáng sản nào ở Tây Nguyên có trữ lượng lớn nhất nước ta?


Câu 9 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, em hãy cho biết TP Hồ Chí Minh có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo đầu người là bao nhiêu?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Thông hiểu

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho phát triển đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ là


Câu 12 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh (thành phố) nào sau đây không thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?


Câu 14 Nhận biết

Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là


Câu 15 Nhận biết
Câu 18 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 1995 – 2004.

Nhận xét không đúng về năng suất lúa của hai đồng bằng và cả nước là


Câu 19 Vận dụng

Sản lượng lương thực của đồng bằng sông Hồng tăng chậm nguyên nhân chủ yếu do


Câu 21 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản khai thác của các tỉnh/thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014

Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ:


Câu 22 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm năm 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước và Tây Nguyên năm 2014 là


Câu 27 Vận dụng cao
Câu 28 Vận dụng cao

Khó khăn nào sau đây gây trở ngại lớn nhất đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng?


Câu 33 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Điều kiện kinh tế - xã hội nào đóng vai trò chính giúp nâng cao trình độ thâm canh nông nghiệp ở nước ta?