Đề thi học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Sự phân hóa lãnh thổ

Câu 2 Nhận biết

Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là


Câu 4 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là


Câu 5 Thông hiểu

Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện tự nhiên thuận lợi để trồng lúa không phải do nguyên nhân nào sau đây?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu
Câu 11 Nhận biết
Câu 13 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng

Nguyên nhân chủ yếu làm cho tài nguyên rừng của Trung du và miền núi Bắc Bộ bị suy thoái là


Câu 20 Vận dụng

Cho bảng số liệu

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2000 và 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2000 và 2014 là


Câu 21 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 1995 – 2004.

Nhận xét không đúng về năng suất lúa của hai đồng bằng và cả nước là


Câu 26 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản khai thác của các tỉnh/thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014

Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ:


Câu 27 Vận dụng

Nhân dân Bình Thuận đã tận dụng khí hậu khô hạn, nền nhiệt cao, lượng mưa ít để trồng loại quả nào sau đây và mang lại giá trị xuất khẩu cao?


Câu 28 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2015

Nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 29 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002.

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước năm 2002 là


Câu 31 Vận dụng

Bờ biển vùng nào dưới đây có lợi thế hơn cả trong phát triển du lịch biển?


Câu 34 Vận dụng cao
Câu 38 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao

Khó khăn nào sau đây gây trở ngại lớn nhất đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Hồng?