Đề thi học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ

Câu 1 Thông hiểu

Nhân tố nào sau đây không tác động đến tỉ số giới tính của nước ta?


Câu 2 Thông hiểu

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho phát triển đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ là


Câu 3 Thông hiểu

Đâu không phải là tác động tích cực của công nghiệp chế biến đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta?


Câu 4 Nhận biết

Các dân tộc ít người ở nước ta đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực


Câu 7 Nhận biết

Hiện nay, chăn nuôi bò sữa nước ta có xu hướng phát triển mạnh ở


Câu 9 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Các đô thị ở nước ta chủ yếu có quy mô


Câu 13 Thông hiểu

Ngành công nghiệp nào sau đây phụ thuộc nhiều nhất vào tài nguyên thiên nhiên?


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Nhận biết

Dân cư nước ta sinh sống chủ yếu ở


Câu 19 Thông hiểu
Câu 21 Nhận biết

Tài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng ở Duyên hải Nam Trung Bộ là


Câu 22 Thông hiểu

Nguồn lao động dồi dào là điều kiện thuận lợi để nước ta phát triển ngành kinh tế nào sau đây


Câu 24 Nhận biết
Câu 25 Nhận biết

Cây lương thực chính ở nước ta là


Câu 27 Nhận biết
Câu 28 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ PHÂN THEO NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: %)

Để thể hiện cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị nông thôn giai đoạn 1996-2016, dạng biểu đồ thích hợp nhất là


Câu 29 Vận dụng

Sự kiện lớn diễn ra vào những năm đầu của thế kỉ XXI, đánh dấu thành công to lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta là


Câu 30 Vận dụng

Ở thị trường trong nước, hàng công nghiệp nước ta bị cạnh tranh quyết liệt nhất bởi hàng ngoại nhập của quốc gia nào sau đây?


Câu 32 Vận dụng

Những loại hình vận tải nào sau đây phát triển sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta?


Câu 38 Vận dụng cao

Điều kiện kinh tế - xã hội nào đóng vai trò chính thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp ở nước ta?


Câu 39 Vận dụng cao