Đề thi cuối học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dâu cư, sự phân hóa lãnh thổ

Câu 2 Thông hiểu

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho phát triển đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ là


Câu 5 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Loại khoáng sản nào ở Tây Nguyên có trữ lượng lớn nhất nước ta?


Câu 9 Nhận biết

Tài nguyên khoáng sản giàu có ở vùng thềm lục địa phía nam của Đông Nam Bộ là


Câu 12 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây nằm trên sông Xê – xan?


Câu 16 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết tỉnh duy nhất của Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp biển là


Câu 17 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất ở Đông Nam Bộ là


Câu 18 Thông hiểu
Câu 19 Thông hiểu

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?


Câu 20 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy cho biết tỉnh nào sau đây nằm giữa ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia ?


Câu 22 Vận dụng

Cho bảng số liệu sau:

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta trong giai đoạn trên là


Câu 23 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

            Số lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014

(Đơn vị: nghìn người)

             Để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005    và năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là


Câu 25 Vận dụng

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ là do


Câu 28 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản khai thác của các tỉnh/thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014

Nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ:


Câu 30 Vận dụng

Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 – 2015

Nhận xét nào sau đây không đúng:


Câu 32 Vận dụng

Ý nghĩa lớn nhất về mặt kinh tế của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long là


Câu 35 Vận dụng cao
Câu 39 Vận dụng cao
Câu 40 Vận dụng cao

Đâu không phải nguyên nhân làm cho cuộc sống của các dân tộc ít người gặp nhiều khó khăn dù khu vực miền núi có nhiều tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, nguồn thủy năng, lâm sản,…)?