Đề số 3

Số câu: 41 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ lớp 9

Câu 4 Thông hiểu

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ đánh cho Ngụy nhào?

 


Câu 5 Nhận biết

Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 


Câu 7 Nhận biết

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai khởi đầu từ quốc gia nào?

 


Câu 12 Nhận biết

Tháng 7-1928, tầng lớp tiểu tư sản tri thức Việt Nam đã thành lập

 


Câu 13 Nhận biết

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực” là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

 


Câu 17 Thông hiểu
Câu 23 Nhận biết

Quân đội Việt Nam đã phối hợp với lực lượng nào để đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn- 719” (1971) của quân đội Mĩ và Việt Nam Cộng hòa?

 


Câu 26 Nhận biết

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, những nước nào giành được độc lập sớm nhất?

 


Câu 27 Nhận biết

Các tổ chức quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là

 


Câu 28 Nhận biết
Câu 29 Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế Tây Âu có đặc điểm gì nổi bật?

 


Câu 35 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng

Phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản, tiểu tư sản trong những năm 1919-1925 mang tính chất

 


Câu 41 Vận dụng cao

Chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam năm 1954 đã có tác động mạnh đến phong trào giải  phóng dân tộc ở khu vực nào trên thế giới?