Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ lớp 9

Câu 4 Nhận biết

Để giải quyết nạn dốt ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh thành lập tổ chức nào?

 


Câu 5 Nhận biết

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên mới là

 


Câu 8 Thông hiểu

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


Câu 14 Nhận biết

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Thông hiểu

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?

 


Câu 20 Thông hiểu
Câu 22 Nhận biết

Mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện” là hình thức đấu tranh của phong trào nào trong năm 1937?

 


Câu 23 Nhận biết
Câu 27 Vận dụng

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại di sản gì cho lực lượng vũ trang Việt Nam sau này?

 


Câu 30 Vận dụng cao