Đề kiểm tra học kì II - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 40 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4+ chương 5+ chương 6

Câu 2 Thông hiểu

Khi đốt khí axetilen, số mol CO2 và H2O được tạo thành theo tỉ lệ là


Câu 4 Nhận biết

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là:


Câu 6 Thông hiểu

Dãy nào sau đây thể hiện mức độ hoạt động hóa học của kim loại tăng dần:


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết
Câu 11 Thông hiểu

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?


Câu 12 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Tổng hệ số trong phương trình phản ứng cháy của axit axetic là


Câu 14 Thông hiểu

Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với


Câu 15 Thông hiểu

Chất hữu cơ X khi thủy phân trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 1 sản phẩm duy nhất, X là :


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Những phát biểu nào sau đây không đúng?

1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.

2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí.

3) Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất.

4) Hỗn hợp giữa metan và clo là hỗn hợp nổ.

5) Trong phân tử metan có bốn liên kết đơn C-H.

6) Metan tác dụng với clo ở điều kiện thường.


Câu 19 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn một ankan thu được 2,24 lít khí CO2 và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của ankan là


Câu 20 Vận dụng

Cho 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, khối lượng brom đã tham gia phản ứng là 4,8 gam. Số mol khí C2H4 trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 21 Vận dụng

Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 23,55 gam brombenzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%.


Câu 22 Vận dụng

Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là


Câu 23 Vận dụng

Hòa tan hết 80 ml rượu etylic vào nước để được 400 ml dung dịch rượu. Độ rượu là


Câu 24 Vận dụng

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng là  


Câu 25 Vận dụng

Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?


Câu 26 Vận dụng

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí COthu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là


Câu 28 Vận dụng

Polietilen có khối lượng phân tử 14000 đvC. Hệ số trùng hợp n là


Câu 29 Vận dụng

Cao su Buna là cao su tổng hợp rất phổ biến, có công thức cấu tạo như sau:

…-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH=CH-CH2-…

Công thức một mắt xích và công thức tổng quát của cao su Buna là


Câu 30 Vận dụng cao

Cho $V$ (l) hỗn hợp khí $C{{H}_{4}},{{C}_{2}}{{H}_{4}}$ đi qua dung dịch nước brom thấy 16 (g) $B{{r}_{2}}$ bị mất màu. Cũng $V$ (l) hỗn hợp khí trên nếu đem đốt cháy thì thu được 6,72 (l) khí $C{{O}_{2}}$ và 7,2 (g) ${{H}_{2}}O$. Tính $V$và % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.