Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 5

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 9 đến 12

Câu 1 Nhận biết

Lĩnh vực nào của thương nghiệp  trong giai đoạn 1961- 1965 chiếm lĩnh được thị trường ở miền Bắc?

 


Câu 3 Thông hiểu

Mặt trận nào là biểu tượng của khối đoàn kết 3 nước Đông Dương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?


Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Trọng tâm của công cuộc đổi mới ở Việt Nam được xác định tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12-1986) là

 


Câu 6 Nhận biết

Tỉnh cuối cùng ở miền Nam được giải phóng năm 1975 là

 


Câu 9 Thông hiểu

Xương sống của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là

 


Câu 13 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu

Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là

 


Câu 16 Nhận biết

Gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến công lực lượng cách mạng là nội dung kế hoạch quân sự nào của Pháp- Mĩ?

 


Câu 17 Nhận biết

Khẩu hiệu đưa ra trong cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam sau năm 1954 là

 


Câu 22 Vận dụng

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Trung ương Đảng chủ trương chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị chống Mĩ- Diệm không xuất phát từ nguyên nhân nào?


Câu 23 Vận dụng

Điểm khác biệt về tình hình kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1961-1965 so với các giai đoạn trước là

 


Câu 25 Vận dụng

Đâu không phải là điểm khác nhau của chiến lược “chiến tranh cục bộ” so với chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mĩ thực hiện ở Việt Nam?

 


Câu 26 Vận dụng

Hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975) đều diễn ra trong điều kiện quốc tế như thế nào?

 


Câu 27 Vận dụng

Điểm giống nhau cơ bản giữa công cuộc cải tổ của Liên Xô (từ năm 1983) với cải cách mở của của Trung Quốc (từ năm 1978) và đổi mới ở Việt Nam (từ năm 1986)

 


Câu 29 Vận dụng cao

Loại quả nào đã được quân dân ta sử dụng như một loại vũ khí trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Máu đọng chưa khô lại đầy/Hỡi miền Nam trăm đắng ngàn cay

Hai câu thơ trên là hình ảnh của miền Nam Việt Nam trong những ngày Mĩ - Diệm thực hiện chính sách gì