Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 6

Câu 5 Nhận biết

Mục tiêu xóa bỏ "chế độ A-pác-thai về kinh tế" là của quốc gia nào?


Câu 7 Thông hiểu

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


Câu 10 Nhận biết
Câu 15 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu
Câu 19 Thông hiểu

Đâu không phải là mục đích của thực dân Pháp khi thực hiện các chính sách văn hóa - giáo dục nô dịch ở Việt Nam?

 


Câu 20 Nhận biết

Năm 1922, công nhân viên chức ở các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi quyền lợi gì?


Câu 21 Thông hiểu

Cách mạng nước nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 22 Vận dụng
Câu 25 Vận dụng

Điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là

 


Câu 26 Vận dụng

Đâu không phải là những thách thức đặt ra cho các quốc gia, dân tộc trong xu thế phát triển mới của thế giới sau Chiến tranh lạnh?

 


Câu 29 Vận dụng cao

Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kì hiện nay là

 


Câu 30 Vận dụng cao