Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 6

Câu 1 Nhận biết

Để xây dựng sức mạnh thực sự sau chiến tranh lạnh, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào

 


Câu 4 Thông hiểu

Hội nghị nào đã đặt nền tảng cho sự ra đời của tổ chức Liên hợp quốc?

 


Câu 8 Thông hiểu

Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế ở nửa sau thế kỉ XX là

 


Câu 9 Nhận biết

Giai cấp nào có đủ khả năng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

 


Câu 10 Nhận biết

 Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

 


Câu 12 Thông hiểu

Yếu tố quyết định nào buộc Trung Quốc phải thực hiện đường lối cải cách mở cửa từ năm 1978?

 


Câu 15 Thông hiểu

Xã hội Việt Nam xuất hiện những giai cấp mới nào dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929)?

 


Câu 16 Nhận biết
Câu 19 Thông hiểu
Câu 20 Thông hiểu

Cách mạng nước nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 24 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao