Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 6

Câu 2 Thông hiểu

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


Câu 5 Nhận biết

Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô có điểm gì nổi bật?


Câu 6 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết

Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?


Câu 12 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới đang được định hình sau khi trật tự Ianta sụp đổ là


Câu 15 Nhận biết

 Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

 


Câu 17 Nhận biết

Mục tiêu xóa bỏ "chế độ A-pác-thai về kinh tế" là của quốc gia nào?


Câu 18 Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) nền kinh tế Tây Âu có đặc điểm gì nổi bật?

 


Câu 19 Nhận biết

Bộ phận nào của giai cấp địa chủ có tinh thần chống Pháp, tích cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống đế quốc và tay sai?

 


Câu 26 Vận dụng

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần hai (1919-1929) thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương đều cùng chung mục đích là

 


Câu 28 Vận dụng cao

Bài học quan trọng nhất Việt Nam có thể học tập từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay là

 


Câu 30 Vận dụng cao

Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển đã tạo ra cho Việt Nam thời cơ gì để phát triển kinh tế?