Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 6

Câu 1 Thông hiểu
Câu 4 Thông hiểu

Số vốn đầu tư trong chương trình khai thác thuộc địa lần hai (1919 – 1929) của Pháp ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào ngành nào?

 


Câu 5 Nhận biết

Phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập ở khoảng thời gian nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 


Câu 6 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết

Mỹ vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới vào thời gian nào?

 


Câu 10 Nhận biết

Bộ phận nào của giai cấp địa chủ có tinh thần chống Pháp, tích cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống đế quốc và tay sai?

 


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Nhận biết

Năm 1922, công nhân viên chức ở các sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi quyền lợi gì?


Câu 14 Nhận biết

Nguồn năng lượng mới nào được tìm ra từ cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại?

 


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích và Ghinê Bít-xao nhằm đánh đổ ách thống trị của thực dân nào?


Câu 20 Nhận biết

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai khởi đầu từ quốc gia nào?

 


Câu 21 Nhận biết

Kế hoạch 5 năm (1946-1950) của Liên Xô đã hoàn thành trước thời hạn bao lâu?


Câu 23 Vận dụng
Câu 24 Vận dụng

Điểm giống nhau giữa công cuộc cải tổ của Liên Xô (từ năm 1983) với cải cách mở cửa của Trung Quốc (từ năm 1978) là gì?

 


Câu 28 Vận dụng cao
Câu 30 Vận dụng cao

Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ?