Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 6 đến 10

Câu 3 Thông hiểu

Nơi tập trung lực lượng mạnh nhất của thực dân Pháp theo dự tính ban đầu trong kế hoạch Nava là


Câu 4 Nhận biết

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước nào dưới danh nghĩa quân Đồng Minh kéo vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật?

 


Câu 6 Nhận biết

Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu trong văn kiện lịch sử nào?

 


Câu 9 Nhận biết

Ai là tác giả của Luận cương chính trị (10-1930)?

 


Câu 12 Thông hiểu

Văn kiện lịch sử nào không phản ánh đường lối kháng chiến của Việt Nam trong những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

 


Câu 13 Thông hiểu

Những thắng lợi của quân Đồng minh trên chiến trường cuối năm 1944 - đầu năm 1945 đã có tác động như thế nào đến thái độ, hành động của quân Pháp ở Đông Dương?

 


Câu 14 Thông hiểu

Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là

 


Câu 15 Nhận biết

Chính quyền cách mạng ra đời trong phong trào 1930-1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh theo hình thức nào?

 


Câu 25 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản của chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 của quân dân Việt Nam là về

 


Câu 29 Vận dụng cao

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào