Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 6 đến 10

Câu 3 Thông hiểu

Công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam từ năm 1950 không nhằm thực hiện phương châm nào?

 


Câu 5 Nhận biết

Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu đã được tập hợp và xuất bản thành tác phẩm nào?

 


Câu 8 Nhận biết
Câu 9 Nhận biết

Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì để vơ vét tối đa những nguồn lợi ở Đông Dương trong chiến tranh thế giới thứ hai?

 


Câu 10 Nhận biết

Tháng 7-1928, tầng lớp tiểu tư sản tri thức Việt Nam đã thành lập

 


Câu 11 Thông hiểu
Câu 16 Nhận biết

Gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến công lực lượng cách mạng là nội dung kế hoạch quân sự nào của Pháp- Mĩ?

 


Câu 17 Nhận biết

Phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển lên đến đỉnh cao ở địa phương nào?

 


Câu 18 Nhận biết

Trong những năm 30 của thế kỉ XX, chủ nghĩa phát xít đã lên nắm quyền ở những quốc gia nào?

 


Câu 19 Thông hiểu
Câu 23 Vận dụng

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã để lại di sản gì cho lực lượng vũ trang Việt Nam sau này?

 


Câu 24 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao
Câu 29 Vận dụng cao

Loại quả nào đã được quân dân ta sử dụng như một loại vũ khí trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

 


Câu 30 Vận dụng cao

Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật lịch sử nào?