Đề kiểm tra giữa học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 6 đến 10

Câu 2 Thông hiểu

“Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già người trẻ, không chia tôn giáo đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc” Đoạn văn trên phản ánh nội dung nào trong đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng?


Câu 3 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Tháng 7-1928, tầng lớp tiểu tư sản tri thức Việt Nam đã thành lập

 


Câu 9 Nhận biết

Sự ra đời và lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít ở một số quốc gia đã tạo ra nguy cơ gì đối với nhân loại?

 


Câu 11 Nhận biết

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2 – 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên mới là

 


Câu 12 Nhận biết

Cuộc chiến đấu nào của quân nhân Việt Nam đã tạo điều kiện để cả nước đi vào cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài?

 


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Thông hiểu

Đâu không phải là phong trào được tiến hành trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939?

 


Câu 21 Nhận biết

Căn cứ địa nào được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới trước khi diễn ra cách mạng tháng Tám?

 


Câu 28 Vận dụng cao

Tác phẩm văn học được xuất bản năm 1925 do Nguyễn Ái Quốc viết nhằm tố cáo tội ác dã man của thực dân Pháp, thức tỉnh tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam?

 


Câu 29 Vận dụng cao

Loại quả nào đã được quân dân ta sử dụng như một loại vũ khí trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947?

 


Câu 30 Vận dụng cao