Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 4

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 5 Thông hiểu

Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh với châu Á, châu Phi ở đầu thế kỉ XIX là?

 


Câu 8 Nhận biết

Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô có điểm gì nổi bật?


Câu 10 Nhận biết

Điểm nổi bật trong đường lối đối ngoại của Inđônêxia và Miến Điện từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX là

 


Câu 11 Thông hiểu

Yếu tố nào giúp cải thiện tình hình chính trị khu vực Đông Nam Á dẫn đến sự mở rộng thành viên của ASEAN?

 


Câu 12 Thông hiểu

Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


Câu 13 Nhận biết

Nước thực dân nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

 


Câu 15 Vận dụng