Đề kiểm tra 45 phút chương 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Câu 5 Nhận biết

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:


Câu 6 Thông hiểu

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là


Câu 7 Thông hiểu

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:


Câu 8 Nhận biết

Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính ?


Câu 12 Nhận biết

Hai oxit tác dụng với nhau tạo thành muối là:


Câu 13 Vận dụng

0,05 mol FeO  tác dụng vừa đủ với:


Câu 14 Vận dụng

Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là:


Câu 15 Vận dụng

Khử hoàn toàn 0,58 tấn quặng sắt chứa 90 % là Fe3O4 bằng khí hiđro. Khối lượng sắt thu được là:


Câu 16 Vận dụng

Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm 20 g CuO và 111,5g PbO là:


Câu 17 Nhận biết

Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :


Câu 18 Vận dụng

Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là :


Câu 19 Thông hiểu

Axit HCl tác dụng được với oxit nào trong các oxit sau: Na2O; BaO; CuO; MgO; SO2; P2O5


Câu 21 Thông hiểu

Có thể dùng CaO để làm khô khí nào trong các khí dưới đây:


Câu 22 Vận dụng

Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ . Oxit đó là:


Câu 23 Vận dụng

Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :


Câu 24 Vận dụng

Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2  dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là :


Câu 25 Vận dụng

Hòa tan 8 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 98 gam dung dịch H2SO4 20%  thì vừa đủ . Oxit đó là:


Câu 26 Vận dụng

Cho 20 gam hỗn hợp Na2O và CuO tác dụng hết với 3,36 lít SO2(đktc). Sau phản ứng thấy thu được một chất rắn không tan. Thành phần phần trăm theo khối lượng của 2 oxit trong hỗn hợp lần lượt là:


Câu 27 Vận dụng

Hòa tan hết m gam SO3 vào nước thu được  98 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 12,5%. Khối lượng m gam SO3 là:


Câu 28 Vận dụng

Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3  tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3  trong hỗn hợp X lần lượt là :


Câu 29 Vận dụng

TN1:Nhỏ từ từ  V1 lít dung dịch Ba(OH)2 xM (dung dịch X) vào V2  lít dung dịch ZnSO4 y M (dung dịch Y) thì phản ứng vừa đủ và thu được kết tủa lớn nhất.

TN2: Nếu nhỏ từ từ V2 lít dung dịch X vào V2 lít dung dịch Y (ở trên) thì phản ứng vừa đủ và thu được kết tủa nhỏ nhất.

Xác định giá trị x/y và V1/ V2?


Câu 30 Vận dụng cao

Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là: