Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Câu 2 Thông hiểu

Yếu tố nào giúp cải thiện tình hình chính trị khu vực Đông Nam Á dẫn đến sự mở rộng thành viên của ASEAN?

 


Câu 3 Nhận biết

Quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu- Mĩ trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

 


Câu 4 Nhận biết

Nước thực dân nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

 


Câu 7 Nhận biết

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

 


Câu 10 Vận dụng cao

Cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập vào thời gian nào?