Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Góc với đường tròn - Đề số 1

Số câu: 8 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài góc ở tâm đến bài góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Câu 3 Nhận biết

Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?


Câu 5 Nhận biết

Cho đường tròn $\left( O \right)$ có hai dây $AB,CD$ song song với nhau. Kết luận nào sau đây là đúng?


Câu 6 Vận dụng

Cho tam giác $ABC$ có đường cao $AH$ và nội tiếp trong đường tròn tâm $(O)$, đường kính $AD.$ Khi đó tích $AB.AC$ bằng


Câu 7 Vận dụng

Cho đường  tròn $(O)$ và hai dây cung $AB,AC$ bằng nhau. Qua $A$ vẽ một cát tuyến cắt dây $BC$ ở $D$ và cắt $(O)$ ở $E$.  Khi đó \(A{B^2}\) bằng


Câu 8 Vận dụng

Cho tam giác nhọn \(ABC\)  nội tiếp \(\left( O \right)\) . Kẻ tiếp tuyến \(xAy\) với \(\left( O \right)\) . Từ \(B\) kẻ \(BM{\rm{//}}xy\left( {M \in AC} \right)\) . Khi đó tích $AM.AC$ bằng