Đề kiểm tra 15 phút chương 5: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông đến bài tỉ số lượng giác của góc nhọn

Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$ (như hình vẽ). Hệ thức nào sau đây là sai?


Câu 3 Thông hiểu

Cho tam giác $ABC$ vuông tại  $A$ có \(BC = 8\,cm,\,\,AC = 6cm.\) Tính tỉ số lượng giác $\tan C$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ $2$ ).


Câu 4 Nhận biết

Cho tam giác \(MNP\) vuông tại \(M\). Khi đó \(\tan \widehat {MNP}\) bằng


Câu 5 Thông hiểu

Tính $x$ trong hình vẽ sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)


Câu 6 Vận dụng

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$, $AH \bot BC$( $H$ thuộc $BC$ ). Cho biết $AB:AC = 3:4$ $BC = 15cm.$ Tính độ dài đoạn thẳng $BH$.


Câu 8 Vận dụng
Câu 9 Vận dụng

Tính giá trị biểu thức $B = \tan 1^\circ .\tan 2^\circ .\tan 3^\circ .....\tan88^\circ .\tan89^\circ $


Câu 10 Vận dụng

Cho tam giác $ABC$ vuông tại  $A$, đường cao $AH$ có \(AB = 13\,cm,\,BH = 0,5\,dm\) Tính tỉ số lượng giác $\sin C$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ $2$ )